สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2559


วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 เวลา : 02:39 น.

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ 1/2559
 
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)
ร่วมประชุม คนร. ครั้งที่ 1/2559 โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 
โดยมีผลการประชุม สรุปได้ดังนี้
 
1. ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
คนร. ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 
ที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนที่ได้รับจากการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 และมีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ตามที่คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าว ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป เนื่องจากเป็นกฎหมาย        ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผ่านการนำหลักบรรษัทภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) ตามมาตรฐานสากลมาปรับใช้กับรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง รวมทั้งจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติขึ้น          เพื่อเพิ่มมูลค่าและประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจที่เป็นบริษัท  ทั้งนี้ ขอให้สื่อสารทำความเข้าใจกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันด้วย
 
2. ผลการพิจารณาการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจ 7 แห่ง
(1) คนร. รับทราบผลการดำเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง ในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตามที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจเสนอ ซึ่งเห็นว่า รัฐวิสาหกิจมีความคืบหน้าและพัฒนาดีขึ้นตามลำดับ แต่การแก้ไขปัญหาในบางประเด็นสำคัญ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และจำเป็นต้องมีการติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด และจะมีการประเมินผลการดำเนินงานอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2559
(2) คนร. มีข้อสังเกตในการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจรายแห่ง ดังนี้
 1) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท)
- มอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวง ICT) กำหนดทิศทางและบทบาทที่ชัดเจนร่วมกันของรัฐวิสาหกิจทั้ง 2  แห่ง และกำกับดูแลการดำเนินงานดังกล่าว ให้มีความชัดเจนและเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในเดือนมีนาคม 2559
 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
- ในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ รฟท. กำหนดให้กระทรวงคมนาคมและ รฟท. ต้องมีความชัดเจนถึงแหล่งเงินลงทุนก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา และให้เริ่มลงทุนให้ได้ภายในปี 2559-2560
- กำหนดนโยบายให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนสำหรับโครงการของ รฟท. เพิ่มขึ้นแทนการให้ รฟท. ลงทุนเอง เพื่อลดภาระการลงทุนของภาครัฐในภาพรวม และสำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงและรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ARL) ยืนยันให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในการดำเนินงานเดินรถ
- กำหนดให้ รฟท. จัดทำแผนงานการส่งมอบพื้นที่ย่านโรงงานมักกะสันให้ชัดเจน โดยยืนยันให้ รฟท. ทยอยส่งมอบพื้นที่ให้กระทรวงการคลังภายใน 2 ปี ทั้งนี้ ในส่วนพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาล โรงเรียน และบ้านพัก
ผ่อนผันให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายใน 3 ปี
4) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
- เร่งรัดให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนแผนการจัดหารถ โดยให้พิจารณาประเภทและจำนวนที่เหมาะสมภายในเดือนมีนาคม 2559 
- เร่งจัดซื้อรถโดยสารก๊าซธรรมชาติ (NGV) 489 คัน ให้สามารถประกวดราคาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559
- การจัดทำระบบตั๋วร่วมให้เริ่มดำเนินการในส่วนที่สามารถดำเนินการได้เลยทันที โดยเฉพาะในส่วนของ ขสมก. ก่อน
- ให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการให้เอกชนเข้ามาเดินรถในส่วนของ ขสมก. เพิ่มเติม และให้กำกับรถร่วมบริการให้มีคุณภาพการให้บริการที่ดีขึ้น
5) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บมจ. การบินไทย)
- ให้จัดทำแผนงานและกำหนดเวลาการจัดการตัวแทนจำหน่าย (Agent) ให้มีความชัดเจน และเสนอภายในเดือนมีนาคม 2559
- ให้ชะลอการจัดหาเครื่องบินที่ยังไม่มีความจำเป็น ในกรณีมีการจัดหาเครื่องบินเพิ่มเติม จะต้องเป็นเครื่องบินประเภทเดียวกับที่มีอยู่แล้วในฝูงบิน
6) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
- เร่งลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
7) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
- ให้เร่งดำเนินการจัดหาพันธมิตรให้เป็นไปตามแผนงานและลดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
(3) เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานรัฐวิสาหกิจร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
คนร. จะติดตามผลการดำเนินงานตามแผนที่ยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยได้กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการแก้ไขปัญหาของรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 แห่ง เพื่อประเมินผลต่อไปในเดือนมีนาคม 2559 และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนการแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจ พิจารณาแผนการดำเนินงานในปี 2559 ของรัฐวิสาหกิจ โดยให้สอดคล้องกับแผนปฏิรูปและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งกำหนดแนวทางการประเมินผลการแก้ไขปัญหาและมาตรการเพื่อบังคับใช้  ในกรณีที่รัฐวิสาหกิจไม่สามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2559
 
 
chevron up