สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545


วันที่ 02 พฤษภาคม 2560 เวลา : 09:40 น.

"ผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ..."

ตามที่ได้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...ได้สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นตามรายละเอียดดังนี้

 

"การรับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 (พ.ร.บ. ธอท.) 
รับความเห็นระหว่างวันที่ 2 พ.ค. 2560 ถึง 16 พ.ค. 2560 
สามารถส่งความเห็นต่อประเด็นการแก้ไข พ.ร.บ. ธอท. ได้ที่ sfi@sepo.go.th"

Download File

การรับฟังความเห็น การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545 

ร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...

chevron up