สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PPP


วันศุกร์ที่ 05 พฤษภาคม 2560 เวลา : 17:54 น.

สคร. จัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ PPP


นางปานทิพย์ ศรีพิมล ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
กล่าวเปิดการสัมมนาเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุมพรรณศิริ ชั้น 1 โรงแรมเดอะ พรรณราย จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560

chevron up