สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสัมมนา “โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)”


วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา : 17:52 น.

สคร. จัดสัมมนา “โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)”
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)”
โดยมี ฯพณฯ นาย Brian Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ได้กล่าวบรรยายพิเศษ
เรื่อง ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและอังกฤษเพื่อสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
และคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ได้นำเสนอผลการติดตามการเปิดเผยข้อมูล
ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๐)
และ SEPO CoST Web Portal ตามโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST)
ในโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ โดย (Assurance Team)
ทั้งนี้มีการเสวนาในหัวข้อ “โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ซึ่งได้รับเกียตริจาก
นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ดร. นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
นายประยงค์ หิรัญญะวณิชย์ กรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT)
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI)
และผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง นายธิปไตร แสละวง นักวิจัยอาวุโส ผู้ดำเนินรายการ
ซึ่งสัมมนาได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ชั้น ๓ ห้องบุษกร

 

chevron up