สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทศ พ.ศ....


วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา : 09:46 น.

 

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุน
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทศ พ.ศ....

ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560

 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อการสนับสนุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย
พ.ศ. .... ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 26 กันยายน 2560 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อสังเกต
มาประกอบการปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่              

 

chevron up