สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ศึกษาดูงานระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ


วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา : 10:49 น.

สคร. ศึกษาดูงานระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมบุคลากร สคร.
ร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ Mr. Daishi Motodera ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร
ประเมินค่างาน และการสำรวจค่าตอบแทนผู้บริหาร
ณ บริษัท เฮย์กรุ๊ป จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

chevron up