สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ยัน พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นการนำธรรมาภิบาลมาใช้พัฒนารัฐวิสาหกิจไม่ใช่แปรรูป


วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา : 11:54 น.

สคร. ยัน พรบ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นการนำธรรมาภิบาลมาใช้พัฒนารัฐวิสาหกิจไม่ใช่แปรรูป

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจ)
ซึ่งการตราร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นการนำระบบ
ธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) มาเป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจให้มีระบบชัดเจน
เพื่อให้สามารถจัดทำบริการสาธารณะและสนับสนุนภารกิจในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐได้อย่างเต็มศักยภาพ
โดยยังคงสถานะของความเป็นรัฐวิสาหกิจไว้ ติดตามรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ

chevron up