สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ศึกษาดูงานระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ


วันจันทร์ที่ 04 กันยายน 2560 เวลา : 16:41 น.

สคร. ศึกษาดูงานระบบค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
พร้อมบุคลากร สคร. ร่วมฟังการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
Mr. Takehiko Tsutsui Sr. Vice President Business Development
ณ Japan Tobacco Inc. ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560

chevron up