สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ไขข้องใจ พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา : 09:54 น.

ไขข้องใจ พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

1. ทำไมต้องมี พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจ
- เพื่อแก้ไขปัญหารัฐวิสาหกิจอย่างยั่งยืน เป็นการปฏิรูปเชิงสถาบัน แยกบทบาทผู้กำหนดนโยบาย ผู้กำกับดูแล และผู้เป็นเจ้าของ ออกจากรัฐวิสาหกิจผู้ปฏิบัติ
- เป็นการนำระบบธรรมาภิบาลที่ดีมาใช้กำกับและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
มีกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชัดเจน มีระบบประเมินผล เปิดเผยทีและมีระบบตรวจสอบ.

2. ทำไมต้องมีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ
- บรรษัทเป็นการนำระบบธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัทมหาชนมาใช้กำกับพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ โดยที่รัฐยังคงเป็นเจ้าของบรรษัท 100%

3. การตั้งบรรษัทฯ ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งและเป็นการเตรียมแปรรูปและเปิดโอกาสให้เอกชนมาเพิ่มทุน จริงหรื่อไม่
- เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะกม.กำหนดชัดเจนให้บรรษัทต้องมีกระทรวงการคลังถือหุ้นคนเดียว 100% และห้ามโอนเปลี่ยนมือ

4. บรรษัทเอา 11 รัฐวิสาหกิจ มูลค่าทรัพย์สินสูงมาก มารวมกันขายเหมาเข่ง จริงหรือไม่?
- ไม่จริงตามคำชี้แจงข้างต้น และรัฐวิสาหกิจทั้ง 11 แห่ง มีทั้งสินทรัพย์และหนี้สิน และบางแห่งก็ขาดทุน ไม่ได้โอนมาเฉพาะทรัพย์สิน และบรรษัทไม่ได้มีหน้าที่ลงไปปฎิบัติ แต่เอาระบบธรรมาภิบาลและองค์ความรู้จากภาคเอกชนมาชี้แนะในการพัฒนารัฐวิสาหกิจ และขอยืนยันไม่ใช่การแปรรูป ไม่ใช่การเหมาเข่ง

5. การจัดตั้งบรรษัทฯ นอกจากไม่สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วยังจะเป็นช่องทางในการเอาหุ้นรัฐวิสาหกิจไปขายในประเทศและต่างประเทศ
- การเอาหุ้นรัฐวิสาหกิจไปขายตามอำเภอใจทำไม่ได้ ส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับมูลค่าเพิ่ม กม.นี้ได้มีบทบัญญัติในการประเมินผลงานบรรษัทอย่างชัดเจน โดยให้กระทรวงการคลังมาประเมินว่าบรรษัทจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้รัฐวิสาหกิจอย่างไร หรือ ทำคุณประโยชน์ให้รัฐวิสาหกิจอย่างไร

6. การดำเนินการต่างๆจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ควรให้รัฐสภาฯมาพิจารณา
- ผู้เกี่ยวข้องไม่ได้มีแค่ในรัฐสภา มีทั้งประชาชนผู้ใช้บริการ สหภาพ หน่วยราชการ และการร่างพระราชบัญญัตินี้ได้ดำเนินการมากว่า 3 ปี ได้ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง stakeholders ทุกภาคส่วน ทั้งประชาชน สหภาพ หน่วยราชการ นักวิชาการ ต่างๆ แม้ในชั้นการพิจารณาของกรรมาธิการในปัจจุบัน ก็เชิญผู้ที่เห็นต่างมาให้ข้อคิดเห็น

7. บรรษัทสามารถเลือกองค์การมาตรวจสอบบัญชีได้ จริงหรือไม่.
- ไม่จริง. สตง.เป็นผู้มีอำนาจตรวจสอบ หรือ เป็นผู้สอบบัญชีที่สตง.เห็นชอบ

สรุป พรบ.รัฐวิสาหกิจนี้ มีความจำเป็น เพราะรัฐวิสาหกิจไทยใหญ่มาก ถือสินทรัพย์เชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ เช่น รถ ราง คมนาคม ถ้าอยากพัฒนาประเทศให้รุดหน้า ก็ต้องพัฒนารัฐวิสาหกิจให้เข้มแข็ง โดยการนำระบบการกำกับกิจการที่ดีมากำกับรัฐวิสาหกิจทำงานได้เต็มศักยภาพ โดยไม่ต้องแปรรูป ไม่แตะความเป็นเจ้าของของรัฐวิสาหกิจ แต่การเอาธรรมาภิบาลที่ดีมาเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจ

ดังนั้น ขอยืนยัน พรบ.พัฒนารัฐวิสาหกิจนี้ไม่ใช่การแปรรูป

รายละเอียดดูตาม clip ที่แนบนี้

 

chevron up