สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. เยี่ยมชม อ.ส.ค. ตามโครงการ SAMART SEPO


วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา : 10:52 น.

สคร. เยี่ยมชม อ.ส.ค. ตามโครงการ SAMART SEPO

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เดินทางเยี่ยมชมองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)
ตามโครงการ SAMART SEPO ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560

chevron up