สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 21 ก.ย. 2560 - 5 ต.ค. 2560)


วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา : 15:39 น.

chevron up