สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....


วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา : 20:12 น.

chevron up