สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum)


วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา : 14:09 น.

เอกสารประกอบการสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) 
วันพฤหัสบดีที่ 23 - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จังหวัดลำปาง

Travel Port

Smart Utility

chevron up