สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สรุปวิเคราะห์ผลกระทบจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....


วันจันทร์ที่ 08 มกราคม 2561 เวลา : 16:15 น.

chevron up