สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมลงนาม MOU (โครงการพี่เลี้ยง)


วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา : 11:17 น.

สคร. ร่วมลงนาม MOU (โครงการพี่เลี้ยง)

นางสาวรสา กาญจนสาย รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมพิธีลงนาม MOU
ว่าด้วยการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ ระหว่าง
ธนาคารออมสิน โดยนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กับ
สำนักงานธนานุเคราะห์ โดยนายบุญเลิศ พัฒนารุ่งอโนทัย ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์
และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เพื่อยกระดับให้รัฐวิสาหกิจเข้มแข็งไปด้วยกัน (SOE Stronger Together)
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561

chevron up