สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561


วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา : 15:38 น.

chevron up