สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ชี้แจงประเด็นการถ่ายโอนกิจการบุหรี่ของรัฐไปให้เอกชนผูกขาด


วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา : 18:00 น.

       นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ชี้แจงประเด็นตามที่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กในหัวข้อ “ขบวนการสมคบคิดถ่ายโอนกิจการบุหรี่ของรัฐไปให้เอกชนผูกขาดแทน” ระบุว่า “คุณธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ได้เขียนบทความ ว่าใครวางแผนฮุบที่ดินโรงงานยาสูบ 321 ไร่ โดยพูดถึงการทำลายกิจการของโรงงานยาสูบที่มีกำไรมาตลอด 78 ปีให้ขาดทุนได้
ภายใน 1 ปี ผ่านการวางแผน 3 ขั้นคือ 1) เปลี่ยนวิธีจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ทำให้บุหรี่ต่างประเทศ ถูกกว่าบุหรี่ไทย และสามารถแย่งส่วนแบ่งตลาดจนทำให้โรงงานยาสูบขาดทุนทันที 2) ออก พรบ. การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เพื่อแปลงสภาพโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล 3) อาศัยกระบวนการเปลี่ยนโรงงานยาสูบมาเป็น นิติบุคคล ถ่ายโอนทรัพย์สินของโรงงานยาสูบที่เดิมอยู่กับกรมธนารักษ์มาเป็นของนิติบุคคล ซึ่งมีที่ดินแปลงงาม หลังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ 321 ไร่ ติดมาด้วย เป็นการวางแผนให้สามารถนำทรัพย์สินดังกล่าวไปให้เอกชนเช่าระยะยาวหาประโยชน์ได้ในอนาคต”ว่าในประเด็นที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ สคร. ในข้อ 2) และ 3) คือการ
ออก พรบ. การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เพื่อแปลงสภาพโรงงานยาสูบเป็นนิติบุคคล และการถ่ายโอนทรัพย์สินของโรงงานยาสูบว่าเป็นการถ่ายโอนกิจการยาสูบของรัฐไปให้กลุ่มทุนเอกชนผูกขาด การทำธุรกิจและอาจมีการถ่ายโอนที่ดินให้เอกชน ดังนี้

  1. การปรับองค์กรของโรงงานยาสูบ (รยส.) เป็นนิติบุคคล โดยการตราเป็นพระราชบัญญัติ การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 เป็นการปรับองค์กรให้เป็นรัฐวิสาหกิจที่ยังมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐที่ไม่มีทุนเป็นทุนเรือนหุ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมถึงสร้างโอกาส ในการขยายธุรกิจของการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ ยสท. สามารถขยายธุรกิจต่อยอดไปยังธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับยาสูบได้ ตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว
  2. ในกรณีที่ดินของ ยสท. นั้น เดิม รยส. ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลส่งผลให้ที่ดินของ รยส. ตกเป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทั้งที่การได้มาซึ่งที่ดินเป็นการจัดหามาโดย รยส. เอง

ซึ่งเมื่อปรับองค์กรเป็นนิติบุคคลแล้วตามบทบัญญัติมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดหลักการของการโอนทรัพย์สิน ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ไว้ โดยในกรณี ของอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินจะต้องทำความตกลงกับกระทรวงการคลังโดยกรมธนารักษ์จะพิจารณาโอนให้ ยสท. ในกรณีที่ ยสท. นำไปใช้ตามภารกิจเท่านั้น ซึ่ง ยสท. จะต้องจัดทำแผนการใช้ที่ดินดังกล่าวด้วย

chevron up