สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา : 14:30 น.

-

chevron up