สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กระทรวงการคลังมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญโดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา โดยผู้สนใจเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหลักทรัพย์แต่ละแห่งเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th)


วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา : 14:52 น.

กระทรวงการคลังมีความประสงค์ที่จะจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญโดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป
แบบยื่นข้อเสนอราคา โดยผู้สนใจเสนอซื้อหลักทรัพย์สามารถดาวน์โหลดข้อมูลหลักทรัพย์แต่ละแห่ง
เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (www.sepo.go.th)  ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป และผู้เสนอซื้อ
ต้องตรวจสอบรายชื่อหลักทรัพย์และจำนวนหลักทรัพย์ที่จะจำหน่ายทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลัง
และ สคร. ก่อนทำการเสนอซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สคร.
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ โทร. 0 2298 – 5880 – 7 ต่อ 2120 คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

chevron up