สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ชี้แจง ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....


วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา : 20:10 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง ขอชี้แจงข้อวิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... จากแฟนเพจ Thirachai Phuvanatnaranubala - ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... มุ่งเน้นเรื่องการกำกับดูแลโครงการลงทุนของภาครัฐตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมการดำเนินการของภาคเอกชนในการให้บริการประชาชน
ได้อย่างเข้มข้นมากขึ้น รวมทั้งสอดคล้องกับหลักการสากลเรื่อง Public Private Partnership โดยหากเป็นโครงการลงทุนของรัฐที่สอดคล้องกับกิจการ 11 ประเภท (หรือที่จะได้กำหนดเพิ่มเติมตามมาตรา 7(12)) ตามมาตรา 7 ของร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....  ซึ่งรวมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการดังกล่าวด้วย ก็จะเข้าข่ายที่จะต้องดำเนินการตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งหมด

ดังนั้น สำหรับกรณีโครงการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากรหรือไม่ปลอดอากรในท่าอากาศยานจะเข้าข่ายต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... หรือไม่นั้น จึงต้องพิจารณาจากรายละเอียดของโครงการที่หน่วยงานของรัฐจัดทำเป็นสำคัญ โดยจะต้องมีความชัดเจนถึงความเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งจะทำให้สามารถพิจารณาได้ว่าการจัดทำร้านปลอดอากรดังกล่าวมีลักษณะเป็นกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจการท่าอากาศยาน ตามมาตรา 7(3) หรือเป็นกิจการเกี่ยวเนื่องที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกิจการท่าอากาศยาน ตามมาตรา 7 วรรคสอง ของร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... หรือไม่ ซึ่งหากมีลักษณะที่ต้องด้วยบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็จะเข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วย

อนึ่ง พระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีขอบเขตการใช้บังคับกับกิจการของรัฐทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการให้เอกชนใช้ทรัพย์สินของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินโครงการที่เป็นอำนาจหน้าที่ของรัฐหรือไม่ ทำให้โครงการที่เข้าข่ายการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 มีขอบเขตที่กว้างขวาง ส่งผลให้ทุกโครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ที่รัฐจะต้องควบคุมให้เกิดมาตรฐานและคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการจะต้องดำเนินการตามกฎหมายทั้งหมด ทำให้ภาครัฐอาจไม่สามารถดูแลโครงการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึง และเป็นผลให้โครงการร่วมลงทุนไม่ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โทร. 0 2298 5880-7 โทรสาร 0 2279 8547

chevron up