สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชีปี 2562 ณ วันที่ 6 ก.พ. 2562


วันพุธที่ 06 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา : 18:26 น.

เรียน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชี

ตามที่ สคร. ได้แจ้งเปิดใช้งานระบบ GFMIS - SOE (ระบบใหม่) ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
โดยเข้าใช้งานด้วย User name และ Password แต่ยังติดปัญหาด้านเทคนิคส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE (ระบบใหม่)
สคร. จึงได้พิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้รัฐวิสาหกิจ แล้วนั้น
เนื่องจากเมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562 พบว่า ยังไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ GFMIS-SOE ได้
โดยระบบฯ สามารถเข้าใช้งานได้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สคร. จึงพิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลทางการเงินการบัญชีให้อีกครั้ง ดังนี้
1.รัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ข้อมูลไตรมาส 1/2562)
Non-Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 4 มีนาคม 2562
2.รัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ข้อมูลไตรมาส 4/2561)
Non-Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 4 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 6 มีนาคม 2562
Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 14 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ 18 มีนาคม 2562
3.รัฐวิสาหกจิปีเกษตร (ข้อมูลไตรมาส 3/2561)
Non-Listed ขยายระยะเวลาการนำส่งข้อมูลจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
สำหรับข้อมูลงบการเงินหลังสอบทาน ที่ครบกำหนดนำส่งในช่วงที่เข้าใช้งานระบบฯ ไม่ได้
สคร. จะพิจารณาขยายระยะเวลาให้อีก 5 วัน เช่น ครบกำหนดนำส่งข้อมูลในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สคร. จะพิจารณาขยายระยะเวลาการนำส่งเป็นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้น

ทั้งนี้ ขอให้รัฐวิสาหกิจดาวน์โหลดแบบฟอร์มการนำส่งข้อมูลงบการเงิน เพื่อตรวจสอบว่า รายการงบการเงินที่ สคร. ได้สร้างไว้ ครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่
หากตรวจสอบแล้ว พบว่า ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง ขอให้แจ้ง สคร. เพื่อดำเนินการสร้างในระบบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ศทส. สคร.

chevron up