สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดสัมมนา “SIT Talk #5 DATA ลดแหลก แจก AI”


วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา : 15:58 น.

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กล่าวเปิดงานสัมมนา SEPO 4.0+ Inspiration Talk (SIT Talk) ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ DATA ลดแหลก แจก AI โดยมี คุณพลอยรวี เกริกพันธ์กุล ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล , คุณณัฐพล กีรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหาร ทีมวิเคราะห์และพัฒนาเครื่องมือทางสถิติ โครงการภาครัฐ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.สันตธิรรม พรหมอ่อน อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป็นที่ปรึกษาด้าน Data ให้กับหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562

 

เอกสารเพิ่มเติม

chevron up