สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล ในส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙


วันที่ 08 สิงหาคม 2562 เวลา : 09:20 น.

การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล
ในส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการนำมาตรฐานการบัญชีสากล
ในส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ มาใช้กับรัฐวิสาหกิจ
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องซาลอน บี ชั้น ๒ โรงแรมสวิสโฮเต็ล บางกอก รัชดา

 

chevron up