สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ


วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา : 15:52 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ และร่วมเป็นวิทยากร
ในหัวข้อ "การยกระดับธรรมาภิบาลของรัฐวิสาหกิจ" โดยมีพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช.
เป็นประธานกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษในการประชุมด้วย เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิช คอนเวนชั่น นนทบุรี

chevron up