สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖


ชื่อหน่วยงาน
ความคิดเห็นต่อปัญหาและข้อจำกัดจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) ประเด็นความคิดเห็น
ความคิดเห็นต่อปัญหาและข้อจำกัดจากการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ (พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖) มาตราที่เกี่ยวข้อง แห่ง พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
ความคิดเห็นต่อแนวคิดเบื้องต้นในการพัฒนา พ.ร.บ. ร่วมลงทุนฯ ปี ๒๕๕๖
ผู้จัดทำข้อมูล
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
e-mail Address

chevron up