สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล1. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          - การสรรหา/การคัดเลือก
          - การประเมินผลงานทางวิชาการ
          - การย้าย/การโอน/การเลื่อน
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          - การทดลองปฏิบัติราชการ
          - อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
          - การลาออกจากราชการ
3. การพัฒนาบุคลากร
         - ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     - ประกาศ สคร. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ สคร.
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

     - การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
     - การได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
     - เครื่องราชอิสริยาภรณ์
     - การลาราชการ
     - การลงโทษทางวินัย
     - ข้อบังคับ สคร. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สคร. ปี 2562

............................................................................................................................


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up