Out of the roster Directors enterprises.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 

    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564
    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2562

    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกการพ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2562

    - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2554

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553

    ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การพ้นจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ  ประกาศ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2552