ข่าวและกิจกรรมหน้า 2 

 

การประชุมเพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการจริยธรรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)" ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance
คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

 

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. ครั้งที่ 2/2562

 

สคร.เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2562” ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง..อาสา สู้โกง”

 

สคร.เข้าร่วมฟังบรรยาย โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม และคุณธรรมจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน””

หน้า 1