News and Activity

Search : Category : Start : Start :

Management system used.

ตามที่กระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดำเนินการนำระบบบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management : EVM) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรภายในรัฐวิสาหกิจ พร้อมทั้งนำผลงานค่ากำไรเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit : EP) และความคืบหน้าในการนำระบบ EVM มาเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เป็นต้นมา นั้น สคร. ขอแจ้ง อัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free Rate : RF) เท่ากับร้อยละ ๒.๘๐ และส่วนเพิ่มความเสี่ยงของตลาด (...

more

Management system used.

Management system to create economic value in State enterprises in the year 2558. (According to the governance Subcommittee of the corporate management of the State enterprises in meeting the first time/2558 (2015) When January 22 2558) According to the Ministry of finance by the Office of the State Enterprise Policy Office (sepo) Management system was conducted to create economic value (Economic Value Management EVM:) used in the management of State enterprises and organizations wi...

more