ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และประจำอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 21 ปี

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นำคณะผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงการคลัง และประจำอาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สคร. ครบรอบ 21 ปี วันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ กระทรวงการคลัง และอาคาร ธพว....

อ่านต่อ

วันที่ 03 ตุลาคม 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ครบรอบ 47 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ครบรอบ 47 ปี โดยมีนางสาวสุชีรา เงางาม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 ณ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ...

อ่านต่อ

วันที่ 29 กันยายน 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ครบรอบ 63 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ครบรอบ 63 ปี โดยมีนางสาววรชยา ลัทธยาพร ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ กฟภ. สำนักงานใหญ่...

อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2566


สคร. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 โดยมีนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นำคณะผู้บริหาร สคร. ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 3 สคร. เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย...

อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ครบรอบ 70 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ครบรอบ 70 ปี โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. และผู้บริหาร สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 ธอส. สำนักงานใหญ่...

อ่านต่อ

วันที่ 22 กันยายน 2566


สคร. ติดตามใกล้ชิด รัฐวิสาหกิจยังลงทุนได้เกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนสิงหาคม 2566 จำนวน 177,659 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – เดือนสิงหาคม 2566) 34 แห่ง จำนวน 99,854 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95 ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 – เดือนสิงหาคม 2566) 9 แห่ง จำนวน 77,805 ล้านบาท หรือคิดเป็...

อ่านต่อ

วันที่ 21 กันยายน 2566


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการปรับปรุงเกณฑ์การประเมิน Core Business Enablers ด้านการตรวจสอบภายใน...

อ่านต่อ

วันที่ 20 กันยายน 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครบรอบ 108 ปี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ครบรอบ 108 ปี โดยมีนายปัญญ์สุธา รายา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้แทน สคร. เข้าร่วมแสดงความยินดีในงานดังกล่าว เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องวรพากษ์พินิจ อาคาร 2 ชั้น 3 สตง....

อ่านต่อ

วันที่ 18 กันยายน 2566


การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. เป็นประธานในที่ประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ สคร. ในด้านจริยธรรม พร้อมทั้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของ สคร. รวมถึงได้พิจารณาแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านจริยธรรมของ สคร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ สคร. นำไปดำเนินการ...

อ่านต่อ

วันที่ 14 กันยายน 2566


.......