ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 256๕ รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 256๕ ภายใต้แนวคิด “รัฐวิสาหกิจไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (GROW GREEN BALANCE)” โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในงาน พร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลและมอบนโยบายให้แก่รัฐวิสาหกิจ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม 256๖ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1iFBGLKKHgwJdfA_x2OnS6kFW_AOKSFE0/view?usp=sha...

อ่านต่อ

วันที่ 24 มีนาคม 2566


คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตรและสาขาทรัพยากรธรรมชาติ (คณะอนุกรรมการฯ) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางพัลลภา เรืองรอง ประธานคณะอนุกรรมการฯ นำคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทน  สคร. นางวชริญา เพิ่มภูศรี รอง ผอ. สคร. และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ อ.ต.ก. เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการศึกษาโครงการการปรับปรุงบทบาทในการดำเนินงาน/ธุรกิจของ อ.ต.ก. ให้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม (โครงการฯ) จากที่ปรึกษาโครงการฯ อาจารย์ทวีศักดิ์ รักยิ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอ โดยมีนายพีรพันธ์ คอท...

อ่านต่อ

วันที่ 20 มีนาคม 2566


คณะกรรมการ PPP เปิดเผยผลการประชุม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการ PPP ได้เห็นชอบการร่วมลงทุนในโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 5 สายทางยกระดับอุตราภิมุข ช่วงรังสิต - บางปะอิน (โครงการ) ของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นส่วนต่อขย...

อ่านต่อ

วันที่ 02 มีนาคม 2566


รัฐวิสาหกิจเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และการติดตามการเบิกจ่ายของ สคร. อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนมกราคม 2566 จำนวน 30,969 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมกราคม 256...

อ่านต่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2566

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาผลการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565 ของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ...

อ่านต่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 2/2566

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหารระดับสูง สคร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดดำเนินงาน 29 ปี ธสน.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบการเปิดดำเนินงาน 29 ปี ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารเอ็กซิม สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน...

อ่านต่อ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566


สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากสหภาพรัฐวิสาหกิจ เข้าพบ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เพื่อหารือเกี่ยวกับงานกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สคร. ในการนี้ ได้มีผู้แทนสหภาพแรงงานเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย...

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566


สคร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กคช. ครบรอบปีที่ 50

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ครบรอบปีที่ 50 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น3 อาคาร5 (สันทนาการ) สำนักงานใหญ่ กคช....

อ่านต่อ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2566

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และผู้บริหารระดับสูง สคร. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 30 มกราคม 2566