ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ประกาศคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐...

อ่านต่อ

วันที่ 01 ธันวาคม 2565


สคร. depa/GBDi จัดกิจกรรม Design Thinking ด้านข้อมูล สำหรับผู้บริหาร พัฒนาทักษะด้านกำหนดโจทย์ด้านข้อมูล เพื่อพัฒนา สคร. ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

เมื่อวันที่ 24 - 25 พ.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การมหาชน (สศด.) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ด้านข้อมูล สำหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ สคร. ระดับหัวหน้างานสามารถเข้าใจวิธีการนำข้อมูลมาใช้ และสามารถกำหนดโจทย์ด้านการนำข้อมูลมาใช้ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตัวเองได้   อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  htt...

อ่านต่อ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (คณะกรรมการประเมินผลฯ) ครั้งที่ 9/2565 ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน เพื่อรับทราบแนวทางการปรับปรุงองค์กรของรัฐวิสาหกิจตามประเด็นปัญหา ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลฯ และ สคร. ประจำปี 2564 โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการประเมินผลฯ ดังกล่าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นเกียรติในการมอบนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการประเมินผลฯ และคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ รายสาขา ก่อนเริ่มกระบวนการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566  ...

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2565


สคร. จัดประชุมร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เพื่อหารือผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานของ ธอส. ในปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสคร. เป็นประธานในที่ประชุม เเละนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. เพื่อหารือผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานของ ธอส.ในปี2566 ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สคร....

อ่านต่อ

วันที่ 05 ตุลาคม 2565


สคร. จัดประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) เพื่อหารือผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหารือผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในปี 2566 ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร....

อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2565


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราขทานธงชาติไทย 28 กันยายน ( Thai National Flag Day ) ประจำปี 2565

นายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ นำคณะผู้บริหาร สคร. จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2565 ณ บริเวณโถงชั้น 3 สคร....

อ่านต่อ

วันที่ 28 กันยายน 2565


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โดยมีนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธาน เพื่อพิจารณาการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินด้าน Core Business Enablers สำหรับการประเมินผล ประจำปีบัญชี 2566...

อ่านต่อ

วันที่ 27 กันยายน 2565


สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม (สคร.)ได้เนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สคร.

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรม (สคร.)ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สคร. โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มงานจริยธรรม และพิจารณาข้อกำหนดจริยธรรม ของ สคร. พร้อมทั้งพฤติกรรมอันพึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ของบุคลากร สคร. ก่อนเสนอตามขั้นตอนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนของบุคลากร สคร. ต่อไป...

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2565


สคร. จัดประชุมร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อหารือผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานของ สธค. ในปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (สธค.) และบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีนางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อหารือผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี 2565 และทิศทางการดำเนินงานของ สธค. ในปี 2566 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร....

อ่านต่อ

วันที่ 23 กันยายน 2565


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2565

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565...

อ่านต่อ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565


.......