ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (สังคม)

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงฯ (สังคม)   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสังคม เทคโนโลยี อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ที่ภาครัฐต้องความคุมตามกฎหมายเฉพาะ ครั้งที่ 3 / 2559 โดยมีนายยุทธ วรฉัตรธาร เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558           ...

อ่านต่อ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558


สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 5/2558

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 5/2558 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร สคร.ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558...

อ่านต่อ

วันที่ 11 ธันวาคม 2558


ผอ. สคร. ร่วมโครงการ "โรงเรียน สคร."

ผอ. สคร. ร่วมโครงการ "โรงเรียน สคร."   นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (โรงเรียน สคร.) พร้อมทั้งร่วมฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558                 ...

อ่านต่อ

วันที่ 09 ธันวาคม 2558


สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 7/2558

สคร. จัดประชุมคณะกรรมการนโยบาย PPP ครั้งที่ 7/2558   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ครั้งที่ 7/2558 โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ นโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากร สคร. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2...

อ่านต่อ

วันที่ 08 ธันวาคม 2558


สคร. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกับ MLIT ประเทศญี่ปุ่น

สคร. ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนกับ MLIT ประเทศญี่ปุ่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในเขตเมือง (The Development of Public Urban Transport System and Transit Oriented Development(TOD)) กับ Mr. Kiyoshi Shimizu, Deputy Director-General for Engineering Affairs, Minister’s Secretarial, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) พร้อมกับทีมงานจากประเทศญี่ปุ่น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโ...

อ่านต่อ

วันที่ 04 ธันวาคม 2558


ผอ. สคร. ร่วมโครงการ "โรงเรียน สคร."

ผอ. สคร. ร่วมโครงการ "โรงเรียน สคร."   นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (โรงเรียน สคร.) พร้อมทั้งร่วมฟังบรรยายความรู้ด้านการบริหารงานพัสดุภาครัฐ (หัวข้อวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง) โดยมีนายเดชา เมฆวิลัย ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานพัสดุและทางวิชาการนิติการ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร ชั้น 11 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ ...

อ่านต่อ

วันที่ 03 ธันวาคม 2558


สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลฯ   สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร SME BANK เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558           ...

อ่านต่อ

วันที่ 02 ธันวาคม 2558