ข่าวอบรม/สัมมนา/ประชุม

ค้นหา : หมวดหมู่ : ตั้งแต่ : ถึง :

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2564

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 4/2564 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564...

อ่านต่อ

วันที่ 09 พฤศจิกายน 2564


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2564

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564...

อ่านต่อ

วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564


คณะกรรมการ PPP เห็นชอบการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้กับโครงการ PPP ยกระดับความโปร่งใส เสริมความเชื่อมั่นนักลงทุน พร้อมเร่งรัดโครงการในกลุ่ม High Priority ให้ลงทุนได้ตามแผนงาน

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้ 1. คณะกรรมการ PPP เห็นชอบหลักการแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งประกาศ สคร. สำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช้กับโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่...

อ่านต่อ

วันที่ 29 ตุลาคม 2564


สคร. ประชุมร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้กับรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของ ธอท. โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินและการดำเนินการตามพันธกิจในการให้บริการทางการเงินแก่ชาวมุสลิม รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แล...

อ่านต่อ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564


สคร. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักงานสลากฯ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เช่น การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนแนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุด การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน และการประเมินผลการดำเนินง...

อ่านต่อ

วันที่ 28 ตุลาคม 2564


สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อํานวยการ สคร. ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญให้กับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ การนําส่งรายได้แผ่นดิน การเบิกจ่ายงบลงทุน การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือกัน ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิ...

อ่านต่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564


สคร. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เช่น การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน หลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในเครือ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ แนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนการดำเนินงานตามภารกิจของ กปภ. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่ดีระหว่าง สคร. กับ กปภ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิ...

อ่านต่อ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2564

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ​ และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง​ เป็นรองประธาน​กรรมการ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง​...

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2564


สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และนายชาญวิทย์ นาคบุรี ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สคร. อาคาร SME Bank เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564...

อ่านต่อ

วันที่ 05 ตุลาคม 2564


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า

นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมด้วยนายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า (อคส.) เพื่อชี้แจงนโยบายสำคัญของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน การนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจ หลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในเครือ แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการคัดเลือกและการประเมิน...

อ่านต่อ

วันที่ 30 กันยายน 2564


.......