สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง"


วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 10:28 น.

ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่าน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ได้มี
การจัดสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน
ระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” จำนวน ๒ จังหวัด
ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น
โดยมีผู้อำนวยการ สคร. และนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา รองผู้อำนวยการ สคร.
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา
ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่นตามลำดับ โดยการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP)
และเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการ
และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ที่มีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้แก่บุคลากรหน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ ในเขตจังหวัดภาคเหนือ จำนวน ๑๗ จังหวัด
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๐ จังหวัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว
โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาและสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ การขอรับการใช้เงินกองทุน
และกฎหมายลำดับรองที่มีการประกาศใช้บังคับแล้วเป็นจำนวนมากนโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up