สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563


วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 12:51 น.

ผู้อำนวยการ สคร. มีดำริให้จัดการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ สคร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. – 11.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สคร. เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ
โดยมีการพิจารณาแผนการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และมอบนโยบายให้ผู้บริหารสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งผลักดัน ส่งเสริม การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้น แก่บุคลากร สคร. และขอให้พวกเราชาว สคร. ร่วมมือร่วมใจช่วยกัน
“ทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”


 


 
 

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up