สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ร่วมหารือกับผู้แทน UNESCAP


วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา : 15:54 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้การต้อนรับและหารือร่วมกันกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: UNESCAP) เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ ๑๕๖๓ – ๒๕๗๐ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยในการหารือร่วมกันในครั้งนี้ สคร. และสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิกได้มีความตกลงในการร่วมมือพัฒนาฐานข้อมูลโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (Web Portal to Promote PPP Projects) ร่วมกัน และพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดประชุมร่วมกันเพื่อส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน และประชาสัมพันธ์ให้แก่นักลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 ตึก SME D Bank สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up