สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง"


วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา : 14:24 น.


เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา “การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายลำดับรอง” ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Public Private Partnership : PPP และเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ
การดำเนินการและการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ที่มีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ โดยในครั้งนี้ เป็นการจัดสัมมนารอบสุดท้ายของปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายในเขตจังหวัดภาคกลาง จำนวน ๑๓ จังหวัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยปัจจุบัน สคร. ได้มีการออกกฎหมายลำดับรองรองรับการดำเนินโครงการ PPP
จำนวน ๑๖ ฉบับ ซึ่งมีความครบถ้วนและพร้อมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินโครงการร่วมลงทุนได้ทันที โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาและสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
การขอรับจัดสรรเงินกองทุนและกฎหมายลำดับรองที่มีการประกาศใช้บังคับแล้วเป็นจำนวนมาก


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up