สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

จุลสารมองโลกแข่งขัน ฉบับที่ 61 "เปิดคำวินิจฉัย กขค. กรณีการห้ามขายสินค้าของคู่แข่งในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง"


วันที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา : 14:54 น.

ท่ามกลางการแข่งขันในโลกของการประกอบธุรกิจ การมีกฎเกณฑ์บังคับใช้ร่วมกันนั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจอยู่ภายใต้กติกาการแข่งขันที่เป็นธรรมและไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่เป็นแม่บทสำคัญในการกำกับดูแลพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจในตลาด ซึ่งนอกจากกฎหมายดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีแนวคำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) ที่ผู้ประกอบธุรกิจควรจะต้องรู้และระมัดระวังไม่ให้การประกอบธุรกิจของตนเองนั้นเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้าม ตามกฎหมาย จุลสารมองโลกแข่งขันฉบับนี้จึงขอเปิดคำวินิจฉัย กขค. ที่่ได้มีคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพฤติกรรมทางการค้าของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลัง โดยจะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้เรียนรู้และระมัดระวังต่อไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการแข่งขันทางการค้าได้ที่เว็ปไซต์ www.otcc.or.th


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up