สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สคร.


วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา : 15:45 น.

โครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สคร.
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. มาอย่างต่อเนื่องและได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของ สคร. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความดี ในไตรมาสแรก (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563) ภายใต้หัวข้อ “ความดีที่อยากทำ”
โดยในการดำเนินการของ สคร. ได้แบ่งกลุ่มการดำเนินกิจกรรมเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 กิจกรรม ส. สามัคคี ภายใต้ชื่อกิจกรรม Long green long life


กลุ่มที่ 2 กิจกรรม ค. ความรับผิดชอบ ภายใต้ชื่อกิจกรรม คนดีศรี ส. ค. ร. (คลิก link เพื่อดูภาพใหญ่)

กลุ่มที่ 3 กิจกรรม ร. ระเบียบวินัย ภายใต้ชื่อกิจกรรม รำลึกข้อตกลงที่หลงลืม โดยมีผลการดำเนินการดังนี้


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up