สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ประชุมหารือร่วมกับ ธสน.


วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:46 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานในบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาของ ธสน. ในการสนับสนุนด้านการส่งออก การนำเข้า การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการสนับสนุนภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะ SMEs เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 การสนับสนุนให้ภาคธุรกิจมีการปรับตัวโดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน และการขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการตามนโยบายรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ และนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ชี้แจงนโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ รวมถึงมอบนโยบายด้านการดำเนินการตามแผนเพิ่มทุนเมื่อได้รับการจัดสรรเงินเพิ่มทุนแล้ว และการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึก SME Bank สคร.

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up