สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ประชุมร่วมกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย


วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา : 19:28 น.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เข้าร่วมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้กับรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจร่วมกับคณะกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานของ ธอท. โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาสถานะทางการเงินและการดำเนินการตามพันธกิจในการให้บริการทางการเงินแก่ชาวมุสลิม รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ชี้แจงนโยบายของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) แนวทางการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ การดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานกำกับดูแล และการดำเนินการตามมติ คนร. ของ ธอท. พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรัฐวิสาหกิจ เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สามารถขับเคลื่อนงาน ด้านต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up