สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“รัฐวิสาหกิจเริ่มปี 2565 ยังคงเบิกจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมาย”


วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา : 16:28 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง สำหรับปี 2565 รัฐวิสาหกิจมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 35,052 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565) 34 แห่ง จำนวน 19,549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน(เดือนมกราคม 2565) 9 แห่ง จำนวน 15,503 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนเบิกจ่ายสะสม

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up