สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนา "ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565"


วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา : 16:45 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนา “ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565” โดยนางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการ สคร. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร SME Bank สคร. เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมในฐานะผู้แทนจากคณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นและในฐานะประธานอนุกรรมการตัดสินรางวัลในแต่ละด้าน ได้แก่ นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานอนุกรรมการพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2565 นายปรัชญา เวสารัชช์ ประธานอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลบริการดีเด่น ประจำปี 2565 นายสุทธิพร ปทุมเทวาภิบาล ประธานอนุกรรมการพิจารณารางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่นประจำปี 2565 และผู้แทนรัฐวิสาหกิจ จำนวน 350 คน เป็นต้น รวมผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งสิ้น จำนวน 400 คน เพื่อมีส่วนร่วมในการพิจารณาหลักเกณฑ์ตัดสินรางวัล พิจารณาการให้คะแนน และพิจารณาหลักเกณฑ์การมอบรางวัลประเภทต่างๆ ให้กับรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2565


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up