สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา : 15:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจกล่าวเปิดงาน โดยงานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งเปิดโอกาสให้กระทรวงเจ้าสังกัด รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาปรับปรุงร่างแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 ตึก SME Bank สคร. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up