สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ได้เกินครึ่งของกรอบ”


วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา : 09:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
เปิดเผยว่า การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. กำกับดูแลโดยตรง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 
เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 181,923 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99 
ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วย การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมิถุนายน 2565) 34 แห่ง จำนวน 69,275 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 96 
ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 - เดือนมิถุนายน 2565) 9 แห่ง จำนวน 112,648 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 102 ของแผนเบิกจ่ายสะสม


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up