สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

"สคร. จับมือ depa ลงนามบันทึกข้อตกลง พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และ PPP”


วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา : 10:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (บันทึกข้อตกลงฯ) รูปแบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 บันทึกข้อตกลงฯ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันสร้าง สคร. ให้เป็นองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน และมีการร่วมมือกันใน 3 ด้านคือ การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) การจัดทำแบบจำลองในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Model) รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะด้านข้อมูล (Data Skills) ในภารกิจด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ และด้านการพัฒนาองค์กรของ สคร.
ติดตามเพิ่มเติมได้ที่>>>https://drive.google.com/file/d/1wOwkSUzHig3-O0DWvsBEZK-pdmkM3Q-Q/view?usp=sharing


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up