สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. depa/GBDi จัดกิจกรรม Design Thinking ด้านข้อมูล สำหรับผู้บริหาร พัฒนาทักษะด้านกำหนดโจทย์ด้านข้อมูล เพื่อพัฒนา สคร. ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล


วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา : 14:00 น.

เมื่อวันที่ 24 - 25 พ.ย. 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล องค์การมหาชน (สศด.) สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ด้านข้อมูล สำหรับผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ สคร. ระดับหัวหน้างานสามารถเข้าใจวิธีการนำข้อมูลมาใช้ และสามารถกำหนดโจทย์ด้านการนำข้อมูลมาใช้ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานตัวเองได้

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

https://drive.google.com/file/d/1A5_ocJWkDtaTUBd1C4OffZdhx2ljY0We/view?usp=share_link


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up