สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ตระหนักถึงหน้าที่ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ การรักษาไว้ซึ่งค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และข้อกำหน


วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา : 09:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จึงขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจนำไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up