สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รัฐวิสาหกิจเร่งการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2566 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง


วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา : 14:06 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า จากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน และการติดตามการเบิกจ่ายของ สคร. อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนมกราคม 2566 จำนวน 30,969 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมกราคม 2566) 34 แห่ง จำนวน 25,237 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83 ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566) 9 แห่ง จำนวน 5,732 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 125 ของแผนการเบิกจ่าย


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up