สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตรและสาขาทรัพยากรธรรมชาติ (คณะอนุกรรมการฯ) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เข้าตรวจเยี่ยมองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)


วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา : 16:55 น.

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางพัลลภา เรืองรอง ประธานคณะอนุกรรมการฯ
นำคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทน  สคร. นางวชริญา เพิ่มภูศรี รอง ผอ. สคร. และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ อ.ต.ก. เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการศึกษาโครงการการปรับปรุงบทบาทในการดำเนินงาน/ธุรกิจของ อ.ต.ก. ให้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกทั้งในเชิงพาณิชย์และสังคม (โครงการฯ) จากที่ปรึกษาโครงการฯ อาจารย์ทวีศักดิ์ รักยิ่ง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้นำเสนอ โดยมีนายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการ อ.ต.ก. นายปณิธาน มีไชยโย ผอ. อ.ต.ก. และคณะผู้บริหาร อ.ต.ก. ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณแผงค้าในตลาด อ.ต.ก. พหลโยธินด้วย


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up